רשות התחרות

קישורים מהירים

רשות ההגבלים - אודות הרשות

1. מטרת הרשות 

רשות התחרות והעומד בראשה מופקדים על שמירת התחרות וקידומה. רשות התחרות הוקמה בשנת 1994 עם תיקון חוק ההגבלים העסקיים (כפי שנקרא אז) והוספת סעיף 41א לחוק. חוק התחרות הכלכלית מקנה סמכויות שונות לממונה לשם התמודדות עם כל אחד מההגבלים העסקיים אשר נדונו לעיל. באמצעות סמכויות אלה הרשות עושה מאמצים להגברת התחרות ולעידודה במקום שבו היא מתקיימת, ליצירת תנאים להיווצרותה במקום שבו אין היא מתקיימת, לאכיפת הוראות החוק כאשר הופרו וכן להגברת המודעות לקיומם של דיני התחרות. 

הרשות גם משמשת כיועצת למשרדי הממשלה בענייני תחרות. כפועל יוצא ממומחיותה של הרשות בתחום התחרות הרשות מעורבת בפעילות ממשלתית הנוגעת להגברת התחרות בשיתוף משרדי הממשלה השונים. בראש הרשות עומד הממונה על התחרות, אשר נקבע בסעיף 41א(ב) לחוק להיות מנהלה.

2. עצמאות הרשות 

הכרה בחשיבות של ערך התחרות מחייבת רשות עצמאית שתהא נטולת השפעות פוליטיות וחסרת פניות. עצמאות זו נדרשת משום שתפקידה כולל התייצבות מול גופים עסקיים בעלי עוצמה כלכלית משמעותית, שעלולים להפעיל לחצים על תהליך של קבלת ההחלטות בעניינם. עצמאותה המוחלטת של רשות התחרות מאפשרת לה לקבל החלטות בצורה עניינית ולאכוף את החוק באופן יעיל ונטול פניות. 

עוד באמצע שנות השבעים עמדה הוועדה למיזוגים וקונגלומרטים על החשיבות שבעצמאות הרשות במסגרת דו"ח המסקנות שהגישה לשר המשפטים ולשר המסחר והתעשייה. חברי הוועדה הציעו להקים "רשות מרכזית המופקדת על הבעיות השונות הקשורות במיזוגים והגבלים עסקיים...שתהיה גוף עצמאי" . עצמאות זו באה לידי ביטוי בשלושה עוגנים מרכזיים: (א) עצמאות הממונה, (ב) עצמאות תקציבית, (ג) עצמאות מוסדית.

3. מבנה הרשות 

תחת ניהולו של הממונה פועלות ארבע מחלקות מקצועיות: מחלקה משפטית, מחלקה כלכלית, מחלקת חקירות שכוללת צוות מודיעין ומחלקת מִנהל ומשאבי אנוש. כל מחלקה מנוהלת עצמאית בשיתוף פעולה בין-מחלקתי המאפשר אכיפה יעילה של הוראות החוק.

מבנה רשות התחרות

 

  • עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות הכלכלית
  • ד"ר יאיר אילת, כלכלן ראשי ומנהל המחלקה הכלכלית;
  • עו"ד מיכל כהן, יועצת משפטית לרשות ומנהל המחלקה המשפטית;
  • עו"ד חיים ארביב, מנהל מחלקת חקירות ומודיעין;
  •  סמנכ"ל הרשות ומנהל מחלקת מִנהל ומשאבי אנוש.

 

לשכת הממונה על התחרות
עו"ד איל שפירא, עוזר בכיר לממונה על התחרות; גב' סיון כרמון, דוברת הרשות, אחראית לניהול תחום הדוברות וההסברה; עו"ד שירה גילת, מנהלת שיתופי פעולה וקשרים בינלאומיים; גב' יפה נוריאל, ממונה על פניות הציבור; גב' אנג'לה טטרואשוילי, מנהלת לשכת הממונה על התחרות ורשמת הרשות.


מחלקת מִנהל ומשאבי אנוש
מחלקת מִנהל ומשאבי אנוש שבראשה עומד סמנכ"ל רשות התחרות, מר ניסים מזרחי, אחראית  לתפעול של רשות התחרות ולמכלול הנושאים התקציביים והמִנהליים הכרוכים בפעילותה. מאחר שהרשות מהווה יחידת סמך עצמאית, פעילותה של מחלקת מִנהל ומשאבי אנוש כוללת ניהול ועדות רכש, מכרזים וכוח אדם נפרדות ופעילות תקציבית ללא תלות במשרד האם, לרבות התנהלות ישירה מול יחידות המטה באוצר ובמשרד ראש הממשלה. בעקבות החלת הרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה המחלקה קיבלה סמכויות מנציבות שירות המדינה לתפקוד עצמאי של הרשות  סוגיות של ניהול ההון האנושי. המחלקה כוללת צוותים מקצועיים לפי תחומים: משאבי אנוש, הדרכה ושכר; רכש נכסים ולוגיסטיקה; מידענות, ספרייה וארכיב; מערכות מידע ותקשורת.


המחלקה המשפטית
המחלקה המשפטית מרכזת את הטיפול בהליכי אכיפה מנהליים ופליליים שבהם הרשות נוקטת כנגד הפרות של חוק התחרות הכלכלית וחוק המזון ומייצגת את הממונה על התחרות בערכאות משפטיות.
הצוותים המנהליים מרכזים את הפעילות המשפטית בכל הנוגע להפעלת סמכויות האכיפה המנהלית הנתונות לממונה על התחרות, כגון קביעות על הפרות של החוק, הטלת עיצומים כספיים, הוראות לקבוצת ריכוז, בעל מונופולין או יבואן ישיר וצווים מוסכמים. עורכי הדין בצוותים המנהליים מייצגים את הממונה על התחרות בפני בית הדין לתחרות.
עורכי הדין בצוותים הפליליים הם תובעים באי כוח היועץ המשפטי לממשלה המוסמכים להגיש של כתבי אישום ומנהלים הליכים פליליים בגין עבירות על החוק.
המחלקה המשפטית גם מלווה תהליכי חקיקה של חוקים שעליהם מופקדת הממונה על התחרות ומעניקה ייעוץ משפטי להנהלת רשות התחרות.
המחלקה המשפטית מונה 31 עורכי דין, שבעה מתמחים ושני סטודנטים, אשר לחלקם הגדול תארים אקדמיים בכלכלה ובמִנהל עסקים נוסף על התמחותם המשפטית, ובראשה עומדת היועצת המשפטית של רשות התחרות, עו"ד מיכל כהן.

מבנה המחלקה


המחלקה הכלכלית
דיני ההגבלים העסקיים הם מערכת של נורמות משפטיות העוסקות בתופעה כלכלית הנקראת כוח שוק. מטבע הדברים במקרים מתאימים יש זיקת גומלין הדוקה בין ניתוח כלכלי-תחרותי לבין אכיפה ויישום של חוק התחרות. הניתוח הכלכלי-תחרותי מהווה נדבך מרכזי בהחלטה אם לאשר מיזוג חברות, באכיפה כנגד בעל מונופולין ובהחלטה אם ליתן פטור להסדר כובל.
כלכלני המחלקה מעניקים תמיכה כלכלית לכל עבודת הרשות. כלכלני המחלקה מעידים, במקרים המתאימים, במסגרת הליכים משפטיים שבהם מיוצגת הממונה על התחרות.
המחלקה הכלכלית גם כוללת את חטיבת המחקר.
חטיבה זו הוקמה במחצית שנת 2012 בעקבות המלצות "ועדת טרכטנברג" החטיבה מופקדת על ביצוע של מחקרי שוק יזומים. המחלקה אוספת נתונים על שווקים נבחרים ומבצעת ניתוחים מעמיקים של נתונים אלו כדי להבין את הדינמיקה התחרותית בשוק וכך לחשוף כשלים תחרותיים. על סמך הממצאים החטיבה מגבשת המלצות מדיניות ודרכי פעולה לפתרון הכשלים הללו. ההמלצות נמסרות לממונה ולמשרדי הממשלה ומפורסמות לציבור. החטיבה גם מסייעת ביישום ההמלצות.
המחלקה הכלכלית מונה 16 כלכלנים (מהם כעשרה בחטיבת המחקר) וגיאוגרף אחד. בראש המחלקה הכלכלית עומד הכלכלן הראשי של רשות התחרות, ד"ר יאיר אילת. בראש חטיבת המחקר עומד ד"ר אורן רגבי.

מבנה המחלקה


מחלקת שווקים
מחלקת שווקים הוקמה בשנת 2018 . מחלקת שווקים מרכזת את פעילות הרשות בכל הנוגע לאישור עסקאות, ייעוץ תחרותי למשרדי ממשלה ולוועדות הכנסת וקידום תחרות בענפי המשק השונים. עובדי המחלקה עוסקים בבחינת ההשפעה התחרותית של מיזוגים והסדרים כובלים המובאים לאישור הממונה מכוח חוק התחרות הכלכלית ושל עסקאות נוספות המובאות לאישור הממונה מכוח חוק קידום התחרות בענף המזון. נוסף על כך, עובדי המחלקה עוסקים בגיבוש צעדים הנדרשים למניעת פגיעה בתחרות ולקידום התחרות בענפי המשק שעליהם הם מופקדים, הן במסגרת הפעלה של סמכויות הממונה והן במסגרת ייעוץ תחרותי לגופים ממשלתיים ולוועדות הכנסת. בכלל זה עובדי המחלקה לוקחים חלק בעבודת צוותים ממשלתיים, מלווים תהליכי חקיקה, מייצגים את הממונה בוועדת שרים לענייני חקיקה ובוועדות הכנסת ועוסקים בייעוץ ענפי פרטני למשרדי הממשלה השונים.
מחלקת שווקים מונה 24 כלכלנים ועורכי דין ושלושה סטודנטים, אשר פועלים בחמישה צוותים המתמחים בענפי המשק השונים: צוות תקשורת וזכויות יוצרים, צוות תחבורה, צוות אנרגיה ואיכות הסביבה, צוות פיננסים וצוות מזון וקמעונאות. בראש המחלקה עומד מר אוריאל סיטרואן.

מבנה המחלקה

מחלקת חקירות ומודיעין
תפקידה של מחלקת החקירות של רשות התחרות הוא לחקור חשדות לביצוע עבירות על חוק התחרות הכלכלית. 
לביצוע תפקידם הוסמכו חוקרי רשות התחרות, לפי סעיפים 45 ו-46 לחוק התחרות הכלכלית, לדרוש מכל אדם להעביר לידיהם ידיעות, מסמכים, פנקסים ושאר תעודות שיש בהם כדי להבטיח את ביצועו של החוק. כמו כן הם הוסמכו לחקור כל אדם בשל עבירה על החוק, להיכנס לכל מקום שבו מתנהל עסק, לערוך בו חיפוש ולתפוס כל חפץ שיש יסוד סביר להניח כי ישמש ראיה במשפט בגין עבירה על הוראות החוק. החוקרים רשאים לעכב, לעצור ולשחרר חשודים בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו -1996. בתום כל חקירה מחלקת החקירות מעבירה את חומר החקירה לידי המחלקה המשפטית של רשות התחרות, אשר מחליטה בהתאם לחומר הראיות אם יש בנסיבות המקרה מקום להגיש כתב אישום נגד החשודים בביצוע העבירות.
מחלקת החקירות כוללת צוותי מודיעין וצוותי חקירות ובהם חוקרים בעלי תארים אקדמיים במשפטים, בכלכלה, בחשבונאות ובמִנהל עסקים. בראשה עומד עו"ד חיים ארביב, מנהל מחלקת חקירות.


חטיבת הריכוזיות
החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות שנחקק בשנת 2013 , קבע כי משרדי ממשלה המבקשים להקצות נכסים ציבוריים (רישיונות, חוזים או הפרטות של חברות ממשלתיות) לגורמים ריכוזיים במשק,
מחויבים לשקול שיקולי ריכוזיות כלל-משקית בהתייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות. הממונה על התחרות היא יו"ר הוועדה, ולצידה חברים בוועדה מנכ"ל משרד האוצר, מר שי באבד, וראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' אבי שמחון.
חטיבת הריכוזיות שברשות התחרות מופקדת על ריכוז עבודת המטה המקצועית והאדמיניסטרטיבית של ועדת הריכוזיות, לרבות גיבוש המלצות לחוות דעתה של הוועדה. החטיבה מטפלת גם בגיבוש ובפרסום רשימות של קבוצות עסקיות בעלות היקפי פעילות משמעותיים (תאגידים ריאליים משמעותיים וגופים פיננסיים משמעותיים) או קבוצות המחזיקות בזכויות בתשתיות חיוניות במשק או בכלי תקשורת בהתאם להוראות החוק. בראש החטיבה עומד עו"ד עמנואל ברכפלד, וחברי הצוות הם בעלי תארים בכלכלה, במשפטים ובמִנהל עסקים.