רשות התחרות

קישורים מהירים

26/07/88
3019283

חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
26/07/1988
סוג חקיקה:
ראשית
קבצים מצורפים: ספר החוקים 2781

חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגבלים עסקיים

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': הסדר כובל

Go

5

 

סימן א': הסדר כובל מהו

Go

5

סעיף 2

הסדר כובל

Go

5

סעיף 3

הסדרים שאינם הסדרים כובלים

Go

6

סעיף 3א

הסדרים בין מובילים באוויר

Go

7

 

סימן ב': איסור הסדר כובל

Go

8

סעיף 4

איסור הסדר כובל

Go

8

סעיף 5

קביעת קו פעולה בידי איגוד עסקי

Go

8

סעיף 6

התאמת פעולה להסדר כובל

Go

8

 

סימן ג': רישום הסדר כובל ואישורו

Go

8

סעיף 7

בקשה לאישור הסדר כובל

Go

8

סעיף 8

שמיעת הממונה והתנגדויות

Go

8

סעיף 9

החלטת בית הדין

Go

8

סעיף 10

שיקולים לטובת הציבור

Go

8

סעיף 11

תקופת האישור

Go

8

סעיף 12

ביטול ושינוי אישור

Go

8

סעיף 13

היתר זמני

Go

9

סעיף 14

פטור מקבלת אישור

Go

9

סעיף 14א

מועד למתן החלטת הממונה

Go

9

סעיף 15

ביטול הפטור

Go

9

סעיף 15א

פטור סוג

Go

9

סעיף 16

שינוי בהסדר כובל

Go

10

 

פרק ג': מיזוג חברות

Go

10

 

סימן א': תחולה ואיסור מיזוג

Go

10

סעיף 17

תחולה

Go

10

סעיף 18

מיזוג עם חברה העוסקת בחוץ לארץ

Go

10

 

סימן ב': הודעת מיזוג והסכמת הממונה

Go

11

סעיף 19

איסור מיזוג חברות

Go

11

סעיף 20

הודעת מיזוג

Go

11

סעיף 21

החלטת הממונה

Go

11

סעיף 22

ערר על החלטת הממונה

Go

11

סעיף 23

ועדה לפטורים ולמיזוגים

Go

11

סעיף 23א

ניגוד ענינים

Go

12

סעיף 23ב

סדרי דין

Go

12

סעיף 23ג

דין חברי הועדה שאינם עובדי המדינה

Go

12

סעיף 23ד

סיום וחדילה מכהונה

Go

13

סעיף 24

חובת התייעצות

Go

13

 

סימן ג': הפרדת חברות

Go

13

סעיף 25

סמכות בית הדין להפריד חברות שמוזגו

Go

13

 

פרק ד': מונופולין

Go

13

סעיף 26

מונופולין ובעל מונופולין

Go

13

סעיף 29

סירוב בלתי סביר

Go

13

סעיף 29א

ניצול מעמד לרעה

Go

14

סעיף 30

הסדרת פעולות מונופולין

Go

14

סעיף 30א

מכירת נכס בידי מונופולין

Go

15

סעיף 31

הפרדת מונופולין

Go

15

 

פרק ד'1: קבוצת ריכוז

Go

15

סעיף 31א

הגדרות לעניין פרק ד'1

Go

15

סעיף 31ב

קבוצת ריכוז

Go

15

סעיף 31ג

הסדרת פעולות של קבוצת ריכוז

Go

16

סעיף 31ד

הוראות מיוחדות לעניין קבוצת ריכוז בתחום הבנקאות ובתחום הביטוח

Go

16

 

פרק ד'2: מתן הוראות ליבואן ישיר – הוראת שעה

Go

17

סעיף 31ה

הגדרות   פרק ד'2

Go

17

סעיף 31ו

מתן הוראות ליבואן ישיר

Go

17

 

פרק ה': בית הדין לתחרות

Go

17

סעיף 32

הקמת בית הדין ומינוי חבריו

Go

17

סעיף 33

מותב בית הדין

Go

18

סעיף 34

ניגוד ענינים

Go

18

סעיף 35

סמכויות נילוות

Go

18

סעיף 36

צווי ביניים

Go

18

סעיף 37

ראיות וסדרי דין

Go

18

סעיף 38

הארכת מועדים

Go

18

סעיף 39

זכות ערעור

Go

18

סעיף 40

סדרי דין

Go

18

 

פרק ו': רשות התחרות והממונה, תפקידו וסמכויותיו

Go

18

סעיף 41

הממונה

Go

19

סעיף 41א

הרשות

Go

19

סעיף 41ב

עובדי הרשות

Go

19

סעיף 42

ניהול מרשם ופרסום ברשומות

Go

19

סעיף 43

קביעת הממונה

Go

19

סעיף 43א

חוות דעת מקדמיות

Go

20

סעיף 44

פניית הממונה  לבית הדין

Go

20

סעיף 44א

בדיקות לגבי רמת התחרות בענפים שונים

Go

20

סעיף 45

חיפוש ותפיסות

Go

20

סעיף 45א

מינוי חוקר

Go

21

סעיף 46

חקירות ומסירת ידיעות

Go

21

 

פרק ו'1:

Go

22

 

פרק ז': עונשין ותרופות

Go

22

סעיף 47

עונשין

Go

22

סעיף 47א

נסיבות מחמירות

Go

22

סעיף 48

אחריות נושא משרה

Go

23

סעיף 49

הגנה לעובדים ולמורשים

Go

23

סעיף 50

עוולה בנזיקין

Go

23

סעיף 50א

צו לא תעשה

Go

23

סעיף 50ב

צו מוסכם

Go

23

סעיף 50ג

פרסום הודעה

Go

24

 

פרק ז'1: עיצום כספי

Go

24

סעיף 50ד

עיצום כספי

Go

24

סעיף 50ה

שיקולים בקביעת סכום העיצום הכספי

Go

24

סעיף 50ו

הודעה על כוונת חיוב

Go

25

סעיף 50ז

זכות הטיעון

Go

25

סעיף 50ח

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

25

סעיף 50ט

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

25

סעיף 50י

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

25

סעיף 50יא

הפרשי הצמדה וריבית

Go

26

סעיף 50יב

גבייה

Go

26

סעיף 50יג

ערר לבית הדין

Go

26

סעיף 50יד

פרסום

Go

26

סעיף 50טו

שמירת אחריות פלילית

Go

26

סעיף 50טז

איסור שיפוי וביטוח

Go

26

 

פרק ח': הוראות שונות

Go

27

סעיף 51

ביצוע ותקנות

Go

27

סעיף 52

פטור

Go

27

סעיף 53

ביטול

Go

27

סעיף 54

תחילה

Go

27

סעיף 55

הוראות מעבר

Go

27

סעיף 55א

הוראת מעבר לעניין עבירה של הסדר כובל בנסיבות מחמירות

Go

27

סעיף 56

פרסום

Go

27

 

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988*

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

חוק ההגבלים העסקיים התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988

פרק א': הגדרות

הגדרות

 
1.    בחוק זה –

 

           "אב בית הדין" – לרבות המשנה לאב בית הדין;

           "איגוד עסקי" – חבר-בני-אדם, בין מאוגד ובין שאינו מאוגד, שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום עניניהם העסקיים של החברים בו;

           "ארגון צרכנים" – ארגון המייצג צרכנים שאישר שר המשפטים לענין חוק זה;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של רשות התחרות;

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

הוספת הגדרת "אתר האינטרנט"

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           "בית הדין" – בית הדין לתחרות המוקם לפי חוק זה;

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

"בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים בית הדין לתחרות המוקם לפי חוק זה;

           "הגבל עסקי" – הסדר כובל, מונופולין או מיזוג חברות;

           "הסדר" – בין במפורש ובין מכללה, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           "חברה" – חברה שנוסדה ונרשמה לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, לרבות חברת חוץ שנרשמה כאמור, אגודה שיתופית רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות עמותה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, ושותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975;

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

"חברה" – חברה שנוסדה ונרשמה לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, לרבות חברת חוץ שנרשמה כאמור, אגודה שיתופית רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות ושותפות שנרשמה לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 עמותה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, ושותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975;

           "חברת בת" – חברה שחברה אחרת שולטת בה;

           "מחיר" – לרבות הפרשי הצמדה למדד או למטבע, ריבית, שיעורי תשלום ותנאי תשלום אחרים;

           "מיזוג חברות" – לרבות רכישת עיקר נכסי חברה בידי חברה אחרת או רכישת מניות בחברה בידי חברה אחרת המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע מהערך הנקוב של הון המניות המוצא, או מכוח ההצבעה או מהכוח למנות יותר מרבע מהדירקטורים או השתתפות ביותר מרבע ברווחי החברה; הרכישה יכול שתהא במישרין או בעקיפין או באמצעות זכויות המוקנות בחוזה;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           "הממונה" – הממונה על התחרות שמונה לפי סעיף 41;

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים הממונה על התחרות שמונה לפי סעיף 41;

           "נכס" – מטלטלין, מקרקעין וזכויות;

           "עסק" – עיסוק בייצור נכס, במכירתו, בשיווקו, ברכישתו, ביבואו או ביצואו, וכן עיסוק במתן שירות או בקבלתו;

           "שליטה" – החזקה של יותר ממחצית באחד מאמצעי השליטה הבאים:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2)   הזכות למנות דירקטורים של התאגיד;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

 
           "השר" – שר הכלכלה.

 

מיום 26.3.2014

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 412 (ה"ח 768)

"השר" - שר התעשיה והמסחר שר הכלכלה.

פרק ב': הסדר כובל

סימן א': הסדר כובל מהו

הסדר כובל

 
2.    (א)  הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.

 

           (ב)  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) יראו כהסדר כובל הסדר שבו הכבילה נוגעת לאחד העניינים הבאים:

(1)   המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם;

(2)   הריווח שיופק;

(3)   חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו;

(4)   כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם.

הסדרים שאינם הסדרים כובלים

 
3.    על אף האמור בסעיף 2, לא ייחשבו כהסדרים כובלים ההסדרים הבאים:

 

(1)   הסדר שכל כבילותיו נקבעו על פי דין;

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2017

 
(2)   הסדר שכל כבילותיו נוגעות לזכות השימוש באחד הנכסים הבאים: פטנט, מדגם, עיצוב, סימן מסחרי, זכות יוצרים, זכות מבצעים או זכות מטפחים ובלבד שנתקיימו שניים אלה –

 

א.     ההסדר הוא בין בעל נכס כאמור ובין מקבל זכות השימוש בו;

ב.     אם נכס כאמור טעון רישום על פי דין – שהוא נרשם;

(3)   הסדר, בין מי שמקנה זכות במקרקעין לבין מי שרוכש את הזכות, שכל כבילותיו נוגעות לסוג הנכסים או השירותים בהם יעסוק רוכש הזכות באותם מקרקעין;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

 
(4)   (א)   הסדר שכל כבילותיו נוגעות לגידול ושיווק בסיטונות של תוצרת חקלאית מגידול מקומי מסוגים אלה: פירות, ירקות, גידולי שדה, חלב, ביצים, דבש, בקר, צאן, עופות או דגים (להלן – תוצרת חקלאית), ומתקיים לגביו אחד מאלה:

 

(1)   כל הצדדים להסדר הם המגדלים של כל התוצרת החקלאית שאליה נוגע ההסדר;

(2)   כל הצדדים להסדר הם מגדלים של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר; ובלבד שלא יהיה צד להסדר מי שהוא או אדם קשור אליו הוא משווק סיטונאי של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר, אשר למעלה ממחציתהתוצרת החקלאית כאמור שהוא משווק מקורה במגדלים אחרים, ואם הוא תאגיד מגדלים – מקורה של למעלה ממחצית התוצאת החקלאית כאמור שהוא משווק במגדלים שאינם מחזיקים בתאגיד;

(3)   הצדדים להסדר הם מגדל אחד או יותר ורוכש תוצרת חקלאית של אותו מגדל או של אותם מגדלים, וכל כבילותיו נוגעות לשיווק בסיטונות של התוצרת החקלאית שאותו מגדל או שאותם מגדלים מכרו לרוכש;

(ב)   הוראת פסקת משנה (א) לא תחול על מוצרים שיוצרו מתוצרת חקלאית;

(ג)    השר, בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, להוסיף סוגים של תוצרת חקלאית לסוגים המנויים בפסקת משנה (א) או לגרוע מהם;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
(ד)    בפסקה זו –

 

"אדם קשור" – כל אחד מאלה:

(1)   אדם השולט בתאגיד;

(2)   תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה (1);

(3)   תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות (1) ו-(2);

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"מגדל" – מי שעוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק או תאגיד מגדלים;

"תאגיד מגדלים" – תאגיד שמי שעוסקים בגידול תוצרת חקלאית לשיווק מחזיקים לפחות 75% מאמצעי השליטה ומהזכות לרווחים בו, ומתקיימים כל אלה:

(1)   אם הוא תאגיד העוסק בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית ויש לו בעל שליטה או שיש אדם שזכאי להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו – בעל השליטה או האדם האמור מגדל את החלק הגדול ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו;

(2)   מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;

(3)   מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו;

"סוג", של תוצרת חקלאית – סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים בפסקת משנה (א), או פרט מפרטי אותו סוג, אם החליט על כך הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט סוג כאמור לפרטים תיכנס לתוקפה בתום שלושים ימים מיום פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט;

(5)   הסדר שהצדדים לו הם חברה וחברת בת שלה;

(תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

 
(6)   (נמחקה);

 

(תיקון מס' 11) תשע"א-2011

 
(7)   הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בינלאומית באויר, או לתובלה בינלאומית משולבת, באויר וביבשה ובלבד שכל הצדדים לו הם –

 

1.     מובילים באויר; או,

2.     מובילים באויר, ואיגוד בינלאומי של חברות תעופה שאושר לענין זה על-ידי שר התחבורה;

ושהודעה עליו נמסרה לשר התחבורה בדרך שקבע; שר התחבורה יודיע, אחת לשנה, לועדת הכלכלה של הכנסת על הודעות כאמור;

(8)   התחייבות של מוכר עסק, בשלמותו, כלפי רוכש העסק שלא לעסוק באותו סוג עסק, כשההתחייבות אינה בניגוד לנוהגים סבירים ומקובלים;

(9)   הסדר שארגון עובדים או ארגון מעבידים צד לו וכל כבילותיו נוגעות להעסקתם של עובדים ולתנאי העבודה.

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 191 (ה"ח 541)

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7068 מיום 29.12.2011 עמ' 497

צו (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7136 מיום 1.7.2012 עמ' 1362

(7) הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בינלאומית בים או באויר, או לתובלה בינלאומית משולבת בים, באויר וביבשה ובלבד שכל הצדדים לו הם –

1. מובילים בים או באויר; או,

2. מובילים בים או באויר, ואיגוד בינלאומי של חברות תעופה או ספנות שאושר לענין זה על-ידי שר התחבורה;

ושהודעה עליו נמסרה לשר התחבורה בדרך שקבע; שר התחבורה יודיע, אחת לשנה, לועדת הכלכלה של הכנסת על הודעות כאמור;

 

מיום 26.3.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 412 (ה"ח 768)

(4) (א) הסדר שכל כבילותיו נוגעות לגידול ושיווק בסיטונות של תוצרת חקלאית מגידול מקומי מסוגים אלה: פירות, ירקות, גידולי שדה, חלב, ביצים, דבש, בקר, צאן, עופות או דגים, אם כל הצדדים להסדר הם המגדלים או המשווקים בסיטונות; הוראה זו לא תחול על מוצרים שיוצרו מתוצרת חקלאית כאמור; השר, בהסכמת שר החקלאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי בצו להוסיף או לגרוע לסוגים של תוצרת חקלאית; (להלן – תוצרת חקלאית), ומתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) כל הצדדים להסדר הם המגדלים של כל התוצרת החקלאית שאליה נוגע ההסדר;

(2) כל הצדדים להסדר הם מגדלים של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר; ובלבד שלא יהיה צד להסדר מי שהוא או אדם קשור אליו הוא משווק סיטונאי של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר, אשר למעלה ממחציתהתוצרת החקלאית כאמור שהוא משווק מקורה במגדלים אחרים, ואם הוא תאגיד מגדלים – מקורה של למעלה ממחצית התוצאת החקלאית כאמור שהוא משווק במגדלים שאינם מחזיקים בתאגיד;

(3) הצדדים להסדר הם מגדל אחד או יותר ורוכש תוצרת חקלאית של אותו מגדל או של אותם מגדלים, וכל כבילותיו נוגעות לשיווק בסיטונות של התוצרת החקלאית שאותו מגדל או שאותם מגדלים מכרו לרוכש;

(ב) הוראת פסקת משנה (א) לא תחול על מוצרים שיוצרו מתוצרת חקלאית;

(ג) השר, בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, להוסיף סוגים של תוצרת חקלאית לסוגים המנויים בפסקת משנה (א) או לגרוע מהם;

(ד) בפסקה זו –

"אדם קשור" – כל אחד מאלה:

(1) אדם השולט בתאגיד;

(2) תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה (1);

(3) תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות (1) ו-(2);

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"מגדל" – מי שעוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק או תאגיד מגדלים;

"תאגיד מגדלים" – תאגיד שמי שעוסקים בגידול תוצרת חקלאית לשיווק מחזיקים לפחות 75% מאמצעי השליטה ומהזכות לרווחים בו, ומתקיימים כל אלה:

(1) אם הוא תאגיד העוסק בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית ויש לו בעל שליטה או שיש אדם שזכאי להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו – בעל השליטה או האדם האמור מגדל את החלק הגדול ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו;

(2) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;

(3) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו;

"סוג", של תוצרת חקלאית – סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים בפסקת משנה (א), או פרט מפרטי אותו סוג, אם החליט על כך הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט סוג כאמור לפרטים תיכנס לתוקפה בתום שלושים ימים מיום פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות;

 

מיום 25.8.2015

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 33 (ה"ח 702)

מחיקת פסקה 3(6)

הנוסח הקודם:

(6) הסדר בין רוכש נכס או שירות לבין ספק, שכל כבילותיו הם התחייבות הספק שלא יספק נכסים או שירותים מסויימים, לשם שיווק, אלא לרוכש, ובהתחייבות הרוכש לרכוש אותם נכסים או שירותים רק מהספק, ובלבד שהספק והרוכש, שניהם, אינם עוסקים בייצור אותם נכסים או במתן אותם שירותים; הסדר כאמור יכול שיהיה לכל שטח המדינה או לחלק ממנו;

 

מיום 7.8.2018

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1200 (ה"ח 928)

(2) הסדר שכל כבילותיו נוגעות לזכות השימוש באחד הנכסים הבאים: פטנט, מדגם, עיצוב, סימן מסחרי, זכות יוצרים, זכות מבצעים או זכות מטפחים ובלבד שנתקיימו שניים אלה –

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

(ד) בפסקה זו –

"אדם קשור" – כל אחד מאלה:

(1) אדם השולט בתאגיד;

(2) תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה (1);

(3) תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות (1) ו-(2);

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"מגדל" – מי שעוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק או תאגיד מגדלים;

"תאגיד מגדלים" – תאגיד שמי שעוסקים בגידול תוצרת חקלאית לשיווק מחזיקים לפחות 75% מאמצעי השליטה ומהזכות לרווחים בו, ומתקיימים כל אלה:

(1) אם הוא תאגיד העוסק בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית ויש לו בעל שליטה או שיש אדם שזכאי להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו – בעל השליטה או האדם האמור מגדל את החלק הגדול ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו;

(2) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;

(3) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו;

"סוג", של תוצרת חקלאית – סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים בפסקת משנה (א), או פרט מפרטי אותו סוג, אם החליט על כך הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט סוג כאמור לפרטים תיכנס לתוקפה בתום שלושים ימים מיום פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות באתר האינטרנט;

הסדרים בין מובילים באוויר

(תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

 
3א.     (א)  על אף האמור בסעיף 3(7), הסדר כאמור באותו סעיף ייחשב כהסדר כובל אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3):

 

(1)   הצדדים להסדר הם מובילים באוויר שהם ישראלים;

(2)   הצדדים להסדר הם מובילים באוויר שאחד מהם לפחות הוא ישראלי ואחד מהם לפחות אינו ישראלי;

(3)   מתקיימים שניים אלה:

(א)   הצדדים להסדר הם מובילים באוויר שאינם ישראלים ואחד מהם לפחות מקיים פעילות או בעל נציגות בישראל;

(ב)   אחד מעניניו העיקריים של ההסדר הוא תובלה אווירית לישראל או ממנה והכבילות בהסדר נוגעות לפעילות או להימנעות מפעילות בישראל של מי מהצדדים.

           (ב)  הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3) לא יחולו לגבי הסדר כאמור באותו סעיף קטן אם ההסדר אושר בידי שר החוץ ושר התחבורה, בהחלטה מנומקת, מטעמים של מניעת פגיעה ממשית ביחסי החוץ של ישראל, לרבות יחסי החוץ הכלכליים-מסחריים שלה, או לשם הבטחת רציפות זכויות הטיס בין ישראל למדינות אחרות; אישור כאמור יינתן לאחר התייעצות עם שר האוצר ולאחר שהתקבלה עמדתו של הממונה לענין זה.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 78 (ה"ח 260)

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1084

הוספת סעיף 3א

סימן ב': איסור הסדר כובל

איסור הסדר כובל (תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
4.    לא יהיה אדם צד להסדר כובל, כולו או מקצתו, אלא אם כן קיבל מאת בית הדין אישור לפי סעיף 9 או היתר זמני לפי סעיף 13 או פטור לפי סעיף 14, או שכל הכבילות שבהסדר פטורות בהתאם לפטור סוג שנקבע לפי סעיף 15א; היו האישור, ההיתר הזמני, הפטור או פטור הסוג מותנים – לא יהיה להם תוקף, אלא אם כן נתמלאו תנאיהם.

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 113 (ה"ח 2805)

4. לא יהיה אדם צד להסכם כובל, כולו או מקצתו, אלא אם כן קיבל מאת בית הדין אישור לפי סעיף 9 או היתר זמני לפי סעיף 13 או פטור לפי סעיף 14, ואם היו האישור, ההיתר הזמני או הפטור מותנים – לפי התנאים שנקבעו בהם  או שכל הכבילות שבהסדר פטורות בהתאם לפטור סוג שנקבע לפי סעיף 15א; היו האישור, ההיתר הזמני, הפטור או פטור הסוג מותנים – לא יהיה להם תוקף, אלא אם כן נתמלאו תנאיהם.

קביעת קו פעולה בידי איגוד עסקי

 
5.    קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו או חלקם העלול למנוע או להפחית תחרות בעסקים ביניהם, או קו פעולה כאמור שהמליץ עליו לפניהם, יראו כהסדר כובל כאמור בסעיף 2, ואת האיגוד העסקי וכל אחד מחבריו הפועל על פיו כצד להסדר כובל.

 

התאמת פעולה להסדר כובל

 
6.    אדם המנהל עסק וביודעו על קיום הסדר כובל מתאים את פעולותיו להסדר, כולו או מקצתו, יראו אותו כצד להסדר.

 

סימן ג': רישום הסדר כובל ואישורו

בקשה לאישור הסדר כובל

 
7.    (א)  המבקש לעשות הסדר כובל יגיש לבית הדין בקשה לאישור ההסדר הכובל, בדרך שתיקבע בתקנות, לאחר שהעתק ממנה נרשם לפי סעיף קטן (ב).

 

           (ב)  המבקש ימסור העתק מן הבקשה לממונה; הממונה ירשום את הבקשה במרשם המנוהל לפי סעיף 42 ויפרסם על כך הודעה ברשומות ובשני עתונים יומיים; פרטי הפרסום ודרכיו ייקבעו בתקנות.

שמיעת הממונה והתנגדויות

 
8.    (א)  הממונה יוזמן להשמיע בפני בית הדין את עמדתו וטענותיו בענין הבקשה.

 

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
           (ב)  אדם העלול להיפגע מהסדר כובל, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים רשאים להגיש לבית הדין התנגדות מנומקת בכתב, תוך שלושים ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות לפי סעיף 7(ב).

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 113 (ה"ח 2805)

(ב) הרואה עצמו נפגע אדם העלול להיפגע מהסדר כובל, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים רשאים להגיש לבית הדין התנגדות מנומקת בכתב תוך 30 ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות לפי סעיף 7(ב).

החלטת בית הדין

 
9.    בית הדין יחליט לאשר הסדר כובל, כולו או חלקו, אם הוא סבור כי הדבר הוא לטובת הציבור, ורשאי הוא להתנות את אישורו בתנאים.

 

שיקולים לטובת הציבור

 
10.   בעת שיבחן את טובת הציבור לענין פרק זה, ישקול בית הדין, בין השאר, את תרומת ההסדר הכובל לענינים המפורטים להלן ואם התועלת הצפויה לציבור תעלה באופן ממשי על הנזק העלול להיגרם לציבור או לחלק ממנו או למי שאינו צד להסדר ואלה הענינים:

 

(1)   יעול הייצור והשיווק של נכסים או שירותים, הבטחת איכותם או הורדת מחיריהם לצרכן;

(2)   הבטחת היצע מספיק של נכסים או שירותים לציבור;

(3)   מניעת תחרות בלתי הוגנת העלולה להביא להגבלת התחרות באספקת הנכסים או השירותים שבהם עוסקים הצדדים להסדר, מצד אדם שאינו צד להסדר;

(4)   מתן אפשרות לצדדים להסדר להשיג אספקה של נכסים או שירותים בתנאים סבירים מידי אדם שבידיו חלק ניכר של האספקה, או לספק בתנאים סבירים נכסים או שירותים לאדם שבידיו חלק ניכר של הרכישה של אותם נכסים או שירותים;

(5)   מניעת פגיעה חמורה בענף החשוב למשק המדינה;

(6)   שמירה על המשך קיום מפעלים כמקור תעסוקה באיזור שבו עלולה להיווצר אבטלה ממשית כתוצאה מסגירתם או מצמצום הייצור בהם;

(7)   שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי צמצום היבוא או הוזלתו או על ידי הגדלת היצוא וכדאיותו.

תקופת האישור

 
11.   אישור בית הדין יהא לתקופה שהוא יקבע; לא קבע בית הדין תקופה, יהא ההסדר מאושר לתקופה שקבעו הצדדים או לשלוש שנים, לפי הקצר.

 

ביטול ושינוי אישור

 
12.   (א)  בית הדין רשאי לבטל אישור שנתן או לשנות את תנאיו, אם שוכנע, על פי בקשה של הממונה, כי חלו שינויים מהותיים בנסיבות שהיו קיימות בעת מתן האישור.

 

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
           (ב)  אדם העלול להיפגע מהסדר כובל וכן ארגון צרכנים ואיגוד עסקי הסבורים שחל שינוי מהותי בנסיבות הסדר שאושר, רשאים לפנות לממונה בבקשה להפעיל סמכותו לפי סעיף קטן (א); החליט הממונה שהנסיבות אינן מצדיקות הפעלת סמכותו כאמור, יודיע על כך לפונה, בכתב מנומק, תוך שלושים ימים מיום קבלת הפניה.

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 113 (ה"ח 2805)

(ב) הרואה עצמו נפגע אדם העלול להיפגע מהסדר כובל וכן ארגון צרכנים ואיגוד עסקי הסבורים שחל שינוי מהותי בנסיבות הסדר שאושר, רשאים לפנות לממונה בבקשה להפעיל סמכותו לפי סעיף קטן (א); החליט הממונה שהנסיבות אינן מצדיקות הפעלת סמכותו כאמור, יודיע על כך לפונה, בכתב מנומק, תוך שלושים ימים מיום קבלת הפניה.

היתר זמני

 
13.   (א)  הוגשה בקשה לאישור הסדר כובל, רשאי אב בית הדין, אם הממונה המליץ על כך ואם שוכנע כי לכאורה ההסדר הוא לטובת הציבור כמשמעותה בסעיף 10, לתת לצדדים, על פי בקשתם, היתר זמני לנהוג על פי ההסדר; ההיתר יהיה לתקופה קצובה שלא תעלה על שנה, או עד למתן החלטת בית הדין לפי סעיף 9, לפי המוקדם; אב בית הדין רשאי להתנות את ההיתר בתנאים.

 

           (ב)  הממונה ימסור הודעה על מתן היתר זמני למי שהגיש התנגדות לאותו הסדר לפי סעיף 8.

           (ג)   אב בית הדין רשאי, לפי בקשת הממונה או מי שהגיש התנגדות להסדר, לבטל היתר זמני שנתן או לשנות את תנאיו, ובלבד שניתנה לצדדים להסדר הכובל ולממונה וכן למבקש הביטול, הזדמנות להשמיע טענותיהם.

פטור מקבלת אישור

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
14.   (א)  הממונה רשאי, לבקשת צד להסדר כובל ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים לפי סעיף 23 (להלן - הועדה), לפטור, בהחלטה מנומקת, צדדים להסדר כובל מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר, אם שוכנע כי התקיימו כל אלה:

 

(1)   הכבילות שבהסדר הכובל אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק כאמור;

(2)   עיקרו של ההסדר הכובל אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
           (ב)  הממונה רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה, להתנות את הפטור בתנאים, לשנותו או לבטלו.

 

           (ג)   הודעה על פטור ותנאיו, על שינוי בתנאים ועל ביטול פטור, תימסר לצדדים להסדר ולאב בית הדין ותפורסם ברשומות.

           (ד)  הוגשה בקשה לפטור לגבי הסדר בענין שהוא בתחום אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה, יודיע הממונה למנהל הכללי של אותו משרד על דבר הבקשה ולא יחליט בבקשה לפני שעברו ארבעה עשר ימים מיום שנשלחה ההודעה.

(תיקון מס' 7)
תשס"ב-2002

 
           (ה)  הגשת בקשה לפטור מקבלת אישור בית הדין להסדר לפי סעיף זה מותנית בתשלום אגרה, כפי שיקבעו השר ושר האוצר; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאים השרים לקבוע את דרך עדכון האגרה.

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 113 (ה"ח 2805)

החלפת סעיפים 14(א), 14(ב)

הנוסח הקודם:

(א) שוכנע הממונה, על פי בקשת צד להסדר כובל, שההסדר מגביל באופן לא משמעותי את התחרות בעסקים, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר.

(ב) הממונה רשאי להתנות את הפטור בתנאים ולשנותם, וכן לבטל את הפטור.

 

מיום 1.3.2002

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002  עמ' 165 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת סעיף 14(ה)

מועד למתן החלטת הממונה

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
14א.   הממונה ייתן את החלטתו בתוך 30 ימים מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לפי סעיף 14, אלא אם כן מצא כי בדיקת בקשת הפטור מצדיקה את הארכת התקופה בפרקי זמן שלא יעלו במצטבר על 120 ימים נוספים; על הארכה כאמור ימסור הממונה לצדדים הודעה מנומקת, בכתב.

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 114 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 14א

 

מיום 26.3.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 412 (ה"ח 768)

14א. (א) הממונה ייתן את החלטתו בתוך 90 ימים מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לפי סעיף 14, אלא אם כן החליט להאריך את התקופה ב-60 ימים נוספים, מטעמים שיירשמו; במנין הימים האמורים לא יובא בחשבון הזמן שחלף מהמועד שבו דרש הממונה פרטים נוספים הדרושים לו לבדיקת הבקשה, ועד לקבלתם.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בבקשה לפי סעיף 14 שעניינה גידול או שיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית שהגיש מגדל כהגדרתו בסעיף 3(4)(ד), יקראו את סעיף קטן (א) כך שבמקום "90 ימים" יבוא "60 ימים".

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

מועד למתן החלטת הממונה

14א. (א) הממונה ייתן את החלטתו בתוך 90 ימים מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לפי סעיף 14, אלא אם כן החליט להאריך את התקופה ב-60 ימים נוספים, מטעמים שיירשמו; במנין הימים האמורים לא יובא בחשבון הזמן שחלף מהמועד שבו דרש הממונה פרטים נוספים הדרושים לו לבדיקת הבקשה, ועד לקבלתם.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בבקשה לפי סעיף 14 שעניינה גידול או שיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית שהגיש מגדל כהגדרתו בסעיף 3(4)(ד), יקראו את סעיף קטן (א) כך שבמקום "90 ימים" יבוא "60 ימים".

ביטול הפטור

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
15.   (א)  אדם העלול להיפגע מהסדר כובל שניתן עליו פטור לפי סעיף 14, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים, רשאים, בכתב מנומק, לערור בפני אב בית הדין על החלטת הממונה, להעניק פטור או לערור על החלטתו שלא לבטל את הפטור שהעניק.

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 114 (ה"ח 2805)

15. (א) הרואה עצמו נפגע אדם העלול להיפגע מהסדר כובל שניתן עליו פטור לפי סעיף 14, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים, רשאים, בכתב מנומק, לערור בפני אב בית הדין על החלטת הממונה, להעניק פטור או לערור על החלטתו שלא לבטל את הפטור שהעניק.

           (ב)  ראה אב בית הדין כי ההסדר הכובל אינו ממלא אחר התנאים האמורים בסעיף 14(א) - יבטל את הפטור; תוקף הביטול יהיה מהמועד שיקבע אב בית הדין.

           (ג)   החלטת אב בית הדין לא תינתן אלא לאחר שניתנה לצדדים להסדר ולממונה הזדמנות להשמיע טענותיהם.

פטור סוג

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
15א.   (א)  הממונה רשאי, באישור הועדה, לקבוע כללים לסוגי הסדרים כובלים אשר צדדים להם יהיו פטורים מקבלת אישור בית הדין (להלן -  כללי פטור סוג), ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה:

 

(1)   הכבילות שבהסדרים אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדרים, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור;

(2)   עיקרם של ההסדרים אינו בהפחתת התחרות או במניעתה והם אינם כוללים כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרם.

           (ב)  הממונה יפרסם, בשני עיתונים יומיים, הודעה בדבר כוונתו להגיש כללי פטור סוג לאישור הועדה, לפחות 60 ימים בטרם הגשתם, ויעמיד את נוסחם לעיון הציבור.

           (ג)   נתקבלו טענות מן הציבור בקשר לכללי פטור סוג, יפרט הממונה, בעת הגשת הכללים לאישור הועדה, את תגובתו לטענות.

           (ד)  אישרה הועדה את כללי פטור הסוג, יגישם הממונה לחתימת השר; השר יחתום על הכללים אלא אם כן שוכנע, מטעמים מיוחדים, כי אין לאשרם.

           (ה)  תוקפו של פטור סוג יהיה לחמש שנים, אלא אם כן נקבע מועד מוקדם מכך בכללי פטור הסוג.

           (ו)   הממונה רשאי, באישור הועדה, לתקן את כללי פטור הסוג מעת לעת, וכן לחדשם לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים בכל פעם, בשינויים או בלא שינויים; הוראות סעיף זה יחולו גם לענין תיקון או חידוש הכללים.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ז)   הממונה רשאי לקבוע כי פטור המוענק בכללי פטור הסוג לא יחול על הסדר כובל מסוים ממועד שיקבע, ולהורות לצדדים לו לקבל אישור מבית הדין לפי סעיף 9.

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 114 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 15א

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

(ז) הממונה רשאי לקבוע כי פטור המוענק בכללי פטור הסוג לא יחול על הסדר כובל מסוים ממועד שיקבע, ולהורות לצדדים לו לקבל אישור מבית הדין לפי סעיף 9; על קביעה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה).

שינוי בהסדר כובל

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
16.   (א)  שינוי בפרט מהותי בהסדר כובל שאישר בית הדין או בהסדר שניתן לגביו היתר זמני לפי סעיף 13 או בהסדר שניתן עליו פטור לפי סעיף 14, דינו כדין הסדר כובל חדש, הטעון בקשה לאישור לפי סעיף 7, בקשה להיתר זמני לפי סעיף 13, או בקשה לפטור לפי סעיף 14, תוך שלושים ימים מיום השינוי.

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ב)  (בוטל).

 

           (ג)   בסעיף זה, "שינוי" – לרבות הוספת צד להסדר או השמטת צד ממנו.

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

(א) שינוי בפרט מהותי בהסדר כובל שאישר בית הדין או בהסדר שניתן לגביו היתר זמני לפי סעיף 13 או בהסדר שניתן עליו פטור לפי סעיף 14, דינו כדין הסדר כובל חדש, הטעון בקשה לאישור לפי סעיף 7, בקשה להיתר זמני לפי סעיף 13, או בקשה לפטור לפי סעיף 14, תוך שלושים ימים מיום השינוי.

(ב) הצדדים להסדר כובל כאמור יודיעו לממונה על כל שינוי בו שלדעתם אינו שינוי מהותי; סבר הממונה כי השינוי הוא מהותי, יפנה לאב בית הדין כדי שיכריע במחלוקת.

פרק ג': מיזוג חברות

סימן א': תחולה ואיסור מיזוג

תחולה

 
17.   (א)  הוראות פרק זה יחולו על מיזוג חברות שמתקיים בהן אחד מאלה:

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
(1)   כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1);

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
(2)   מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 360 מיליון שקלים חדשים;

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
(3)   אחת החברות המתמזגות היא בעל מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1).

 

מיום 6.7.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5198 מיום 6.7.1989 עמ' 1069

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 3 מיליון שקלים חדשים 20 מיליון שקלים חדשים; השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הסכום האמור.

 

מיום 28.12.1995

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 48

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 20 מיליון שקלים חדשים 50 מיליון שקלים חדשים; השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הסכום האמור.

 

מיום 19.4.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5966 מיום 19.4.1999 עמ' 669

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 50 מיליון שקלים חדשים 150 מיליון שקלים חדשים; השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הסכום האמור.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

(א) הוראות פרק זה יחולו על מיזוג חברות שמתקיים בהן אחד מאלה:

(1) כתוצאה מהמיזוג חלקן של החברות המתמזגות בכלל הייצור, המכירה, השיווק או הרכישה של נכס מסויים ונכס דומה או מתן שירות מסויים ושירות דומה, יעלה על מחצית, או על שיעור נמוך ממנה אם קבע כך השר, לענין מונופולין, לפי סעיף 26(ג);

(1) כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1);

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 150 מיליון שקלים חדשים; השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הסכום האמור עולה על סכום של 360 מיליון שקלים חדשים;

(3) אחת החברות המתמזגות היא בעל מונופולין כמשמעותו בסעיף 26 כמשמעותו בסעיף 26(א)(1).

(תיקון מס' 5)
תשנ"ט-1999

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ב)  (1)   הסכום האמור בסעיף קטן (א)(2) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד לעומת המדד היסודי;

 

(2)   סכום מעודכן כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10,000 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
(3)   הממונה יפרסם הודעה על סכום מעודכן כאמור, בסמוך למועד עדכונו, באתר האינטרנט וברשומות;

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
(4)   בסעיף זה –

 

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2018.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 98

(1) הסכום האמור בסעיף קטן (א)(2) יעודכן ב-1 בינואר וב- 1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד לעומת המדד היסודי, ובלבד ששיעור עליית המדד כאמור עלה על 10 אחוזים.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ב) (1) הסכום האמור בסעיף קטן (א)(2) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד שיעור שינוי המדד לעומת המדד היסודי, ובלבד ששיעור עליית המדד כאמור עלה על 10 אחוזים;

(2) סכום מעודכן כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10,000 שקלים חדשים;

(3) תחילת תקפו של סכום מעודכן כאמור תהיה ביום שהשר פרסם הודעה עליו ברשומות;

(3) הממונה יפרסם הודעה על סכום מעודכן כאמור, בסמוך למועד עדכונו, באתר האינטרנט וברשומות;

(4) בסעיף זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של חוק זה – המדד שפורסם בחודש אוקטובר 1988 המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2018.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ג)   השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות את דרך קביעת חלקה של חברה לעניין סעיף קטן (א)(1), ומחזור המכירות כאמור בסעיף קטן (א)(2).

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות את דרך קביעת חלקה של חברה כאמור בסעיף קטן (א)(1) לעניין סעיף קטן (א)(1), ומחזור המכירות כאמור בסעיף קטן (א)(2).

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ד)  (בוטל).

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

ביטול סעיף קטן 17(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) בסעיף זה –

"נכס דומה" – נכס בעל תכונות דומות אף אם אינו זהה מכל הבחינות;

"שירות דומה" – שירות בעל תכונות דומות אף אם אינו זהה מכל הבחינות.

מיזוג עם חברה העוסקת בחוץ לארץ

 
18.   במיזוג עם חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל יחולו הוראות פרק זה רק לגבי מחזור המכירות של החברה בישראל ולגבי חלקה בישראל של החברה בייצור נכס, במכירתו, ברכישתו, בשיווקו או במתן שירות או בקבלתו בישראל.

 

סימן ב': הודעת מיזוג והסכמת הממונה

איסור מיזוג חברות

 
19.   לא יתמזגו חברות אלא אם כן ניתנה תחילה הודעת מיזוג ונתקבלה למיזוג הסכמת הממונה, ואם היתה הסכמתו מותנית - לפי התנאים שקבע, הכל לפי האמור בסימן זה.

 

הודעת מיזוג

 
20.   (א)  כל אחת מהחברות שבכוונתן להתמזג תודיע על כך לממונה, בהודעה שפרטיה ייקבעו בתקנות (להלן – הודעת מיזוג); הממונה רשאי לדרוש פרטים נוספים הנראים לו נחוצים לבדיקת הבקשה.

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ב)  תוך שלושים ימים מיום שקיבל הודעת מיזוג מאת כל החברות המבקשות להתמזג, יודיע להן הממונה אם הוא מסכים למיזוג או מתנגד לו או מתנה אותו בתנאים שיציין בהודעתו; אי מתן הודעה כאמור תוך שלושים הימים האמורים דינו כהודעה על הסכמה, אלא אם כן הוארך המועד לפי סעיף קטן (ב1) או לפי סעיף 38.

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ב1)        מצא הממונה כי בדיקת הודעת מיזוג מצדיקה את הארכת התקופה הקבועה בסעיף קטן (ב), רשאי הוא להאריכה בשתי תקופות נוספות של שלושים ימים כל אחת; האריך הממונה את התקופה בשישים ימים, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, להאריך את התקופה בשישים ימים נוספים; על הארכות כאמור ימסור הממונה לצדדים הודעה מנומקת, בכתב.

 

           (ג)   נמסרה לממונה הודעת מיזוג ותחום פעולתן של החברות המבקשות להתמזג הוא בתחום אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה, יעביר הממונה למנהל הכללי של אותו משרד העתק מן הבקשה.

(תיקון מס' 7)
תשס"ב-2002

 
           (ד)  הגשת הודעת מיזוג לממונה לפי הוראות סעיף זה מותנית בתשלום אגרה, כפי שיקבעו השר ושר האוצר; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאים השרים לקבוע את דרך עדכון האגרה.

 

מיום 1.3.2002

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002  עמ' 165 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת סעיף 20(ד)

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ב) תוך שלושים ימים מיום שקיבל הודעת מיזוג מאת כל החברות המבקשות להתמזג, יודיע להן הממונה אם הוא מסכים למיזוג או מתנגד לו או מתנה אותו בתנאים שיציין בהודעתו; אי מתן הודעה כאמור תוך שלושים הימים האמורים דינו כהודעה על הסכמה, אלא אם כן הוארך המועד לפי סעיף קטן (ב1) או לפי סעיף 38.

(ב1) מצא הממונה כי בדיקת הודעת מיזוג מצדיקה את הארכת התקופה הקבועה בסעיף קטן (ב), רשאי הוא להאריכה בשתי תקופות נוספות של שלושים ימים כל אחת; האריך הממונה את התקופה בשישים ימים, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, להאריך את התקופה בשישים ימים נוספים; על הארכות כאמור ימסור הממונה לצדדים הודעה מנומקת, בכתב.

החלטת הממונה

 
21.   (א)  הממונה יתנגד למיזוג חברות או יתנה אותו בתנאים אם לדעתו קיים חשש סביר כי כתוצאה מן המיזוג כפי שהוצע תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף או ייפגע הציבור באחת מאלה:

 

(1)   רמת המחירים של נכס או של שירות;

(2)   איכות נמוכה של נכס או של שירות;

(3)   הכמות המסופקת של הנכס או היקף השירות, או סדירות האספקה ותנאיה.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ב)  על החלטת הממונה להסכים למיזוג חברות, להתנגד לו או להתנותו בתנאים יפרסם הממונה הודעה ברשומות, באתר האינטרנט ובשני עתונים יומיים.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ב) על החלטת הממונה להסכים למיזוג חברות, להתנגד לו או להתנותו בתנאים יפרסם הממונה הודעה ברשומות, באתר האינטרנט ובשני עתונים יומיים.

ערר על החלטת הממונה

 
22.   (א)  התנגד הממונה למיזוג חברות, או התנה את הסכמתו בתנאים, רשאית כל אחת מהחברות המבקשות להתמזג להגיש ערר לבית הדין תוך שלושים ימים מיום שקיבלה את החלטת הממונה.

 

           (ב)  הסכים הממונה למיזוג חברות, בין בתנאים ובין ללא תנאים, רשאים כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים להגיש לבית הדין ערר על החלטת הממונה, תוך שלושים ימים מיום שההודעה על החלטת הממונה פורסמה בשני עתונים יומיים.

           (ג)   בית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

           (ד)  הגשת ערר לפי סעיף קטן (ב) לא תעכב את המיזוג אלא אם כן ניתן צו לפי סעיף 36.

ועדה לפטורים ולמיזוגים

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
23.   (א)  תוקם ועדה לפטורים ולמיזוגים.

 

           (ב)  השר יקבע רשימה של חמישה חברים עובדי המדינה בעלי ידע ומומחיות בכלכלה, בראיית חשבון, במינהל עסקים או במשפט (בסעיף זה - תחומי עיסוקה של הועדה), וכן רשימה של שמונה חברים נציגי ציבור ובהם –

(1)   ארבעה חברים שהם בעלי מוניטין במחקר והוראה בתחומי עיסוקה של הועדה;

(2)   ארבעה חברים מקרב הציבור שהם בעלי תואר אקדמי בתחומי עיסוקה של הועדה, ולהם ידע וניסיון מצטבר של שבע שנים לפחות בתחומים האמורים.

(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

 
           (ב1)        מבין חברי הוועדה יהיו –

 

(1)   לפחות חמש נשים;

(2)   לפחות שלושה משפטנים.

           (ג)   השר ימנה יושב ראש לועדה מבין חברי הועדה נציגי הציבור; הודעה על מינוי יושב ראש הועדה ועל מינוי חבריה תפורסם ברשומות.

           (ד)  יושב ראש הועדה ימנה את מותבי הועדה מבין חבריה כמפורט להלן:

(1)   לענין אישור כללי פטור סוג - שבעה חברים, מהם ארבעה מרשימת החברים נציגי הציבור ובהם יושב ראש הועדה, שיהיה יושב ראש המותב;

(2)   לענין הודעת מיזוג ובקשת פטור לפי סעיף 14 - שלושה חברים, מהם שניים מרשימת החברים נציגי הציבור, שאחד מהם ימונה על ידיו כיושב ראש המותב;

(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

 
(3)   לעניין עיצום כספי לפי פרק ז'1 – שלושה חברים, מהם אחד לפחות הוא משפטן ושניים מרשימת החברים ונציגי הציבור, ואחד מנציגי הציבור ימונה על ידיו כיושב ראש המותב.

 

           (ה)  יושב ראש הועדה רשאי למנות ועדות משנה מקרב חברי הועדה, לשם מילוי תפקידי הועדה.

           (ו)   טענות שיתקבלו מן הציבור בנוגע לכללי פטור סוג לפי סעיף 15א(ג), יובאו בפני הועדה או בפני ועדת משנה אשר ימנה יושב ראש הועדה; נתמנתה ועדת משנה כאמור, יובאו מסקנותיה והמלצותיה בפני חברי המותב שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון באישור הכללים.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 115 (ה"ח 2805)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

23. (א) תוקם ועדה מייעצת לענין מיזוג חברות שחבריה הם בעלי ידע ומומחיות בכלכלה.

(ב) השר ימנה יושב ראש לועדה וממלא מקום ליושב ראש וכן יקבע רשימה של חמישה חברים עובדי המדינה ורשימה של חמישה חברים שאינם עובדי המדינה.

(ג) מותב של הועדה יהיה של שלושה; יושב ראש הועדה יקבע את מותב הועדה שידון בהודעת מיזוג מסויימת; כל מותב יורכב מיושב ראש הועדה או ממלא מקומו ומחבר אחד מרשימת החברים עובדי המדינה וחבר אחד מרשימת החברים שאינם עובדי המדינה, שייקבעו, ככל שהדבר ניתן, לפי סדר הרשימות.

(ד) מי שעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר מותב של הועדה בדיון בהודעת מיזוג מסויימת, או שיש לו ענין אישי בדיון – לא יהיה חבר במותב שידון באותה הודעת מיזוג.

 

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 382 (ה"ח 637)

(ב1) מבין חברי הוועדה יהיו –

(1) לפחות חמש נשים;

(2) לפחות שלושה משפטנים.

(ג) השר ימנה יושב ראש לועדה מבין חברי הועדה נציגי הציבור; הודעה על מינוי יושב ראש הועדה ועל מינוי חבריה תפורסם ברשומות.

(ד) יושב ראש הועדה ימנה את מותבי הועדה מבין חבריה כמפורט להלן:

(1) לענין אישור כללי פטור סוג - שבעה חברים, מהם ארבעה מרשימת החברים נציגי הציבור ובהם יושב ראש הועדה, שיהיה יושב ראש המותב;

(2) לענין הודעת מיזוג ובקשת פטור לפי סעיף 14 - שלושה חברים, מהם שניים מרשימת החברים נציגי הציבור, שאחד מהם ימונה על ידיו כיושב ראש המותב;

(3) לעניין עיצום כספי לפי פרק ז'1 – שלושה חברים, מהם אחד לפחות הוא משפטן ושניים מרשימת החברים ונציגי הציבור, ואחד מנציגי הציבור ימונה על ידיו כיושב ראש המותב.

ניגוד ענינים

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
23א.   (א)  לא יכהן כחבר הועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הועדה לבין ענין אחר שלו, או של קרובו, או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם; לענין סעיף זה –

 

           "קרוב" - בן זוג, הורה או צאצא של אחד מאלה וכל אדם הסמוך על שולחנו;

           "בעל ענין" - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

           (ב)  חבר הועדה שעשוי להיות לו ענין, במישרין או בעקיפין, בנושא העומד לדיון במותב של הועדה, יודיע על כך ליושב ראש הועדה מיד לאחר שנודע לו על כך, ולא יהיה נוכח בכל דיון באותו נושא.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 115 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 23א

סדרי דין

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
23ב.   (א)  המנין החוקי בישיבות הועדה הוא רוב חברי המותב.

 

           (ב)  החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות של חברי המותב המצביעים הנוכחים באותה ישיבה, ובמקרה של קולות שקולים יהיה ליושב ראש הועדה קול נוסף.

(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

 
           (ג)   בישיבות הועדה ייערך פרוטוקול, שבו יירשמו המסמכים שהובאו בפניה וההחלטות שנתקבלו; בישיבות לאישור כללי פטור סוג יירשם גם תקציר הדיונים; בישיבות לעניין עיצום כספי יירשם פרוטוקול מלא; הפרוטוקול יהיה פתוח לעיון הציבור ובלבד שהמידע שיפורסם לא יכלול מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו לפי סעיף 9 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

 

(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

 
           (ד)  הממונה יוזמן לכל דיון של הועדה; בישיבות הוועדה לעניין עיצום כספי יביא הממונה לפני חברי הוועדה את עמדתו, לרבות עיקרי הראיות שעליה היא נסמכת, וכן טענות שהגיש המפר לפי סעיף 50ז, בכתב, ולגבי מפר שטען גם בעל-פה – פרוטוקול של טיעון בעל-פה כאמור.

 

           (ה)  יושב ראש הועדה יקבע את סדרי עבודתה של הועדה, ככל שלא נקבעו בסעיף זה.

           (ו)   קיום הועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 116 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 23ב

 

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 382 (ה"ח 637)

(ג) בישיבות הועדה ייערך פרוטוקול, שבו יירשמו המסמכים שהובאו בפניה וההחלטות שנתקבלו; בישיבות לאישור כללי פטור סוג יירשם גם תקציר הדיונים; בישיבות לעניין עיצום כספי יירשם פרוטוקול מלא; הפרוטוקול יהיה פתוח לעיון הציבור ובלבד שהמידע שיפורסם לא יכלול מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו לפי סעיף 9 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

(ד) הממונה יוזמן לכל דיון של הועדה; בישיבות הוועדה לעניין עיצום כספי יביא הממונה לפני חברי הוועדה את עמדתו, לרבות עיקרי הראיות שעליה היא נסמכת, וכן טענות שהגיש המפר לפי סעיף 50ז, בכתב, ולגבי מפר שטען גם בעל-פה – פרוטוקול של טיעון בעל-פה כאמור.

דין חברי הועדה שאינם עובדי המדינה

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
23ג.   חברי הועדה שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

 

(1)  חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979;

(2)  חוק העונשין, תשל"ז-1977, לענין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3)  פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 116 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 23ג

סיום וחדילה מכהונה

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
23ד.   (א)  חברי הועדה ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לחזור ולמנותם, ובלבד שלא יכהנו יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.

 

           (ב)  חבר הועדה יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הועדה;

(2)   נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והשר, בהסכמת יושב ראש הועדה, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב;

(3)   הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר ועדה;

(4)   חדלו לגביו התנאים לפיהם היה כשיר להתמנות חבר ועדה.

           (ג)   הוגש כתב אישום נגד חבר הועדה בעבירה, שלדעת השר מתקיים בה לכאורה, האמור בסעיף קטן (ב)(3), רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 116 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 23ד

חובת התייעצות

(תיקון מס' 6)
תש"ס-2000

 
24.   (א)  לא יסכים הממונה למיזוג חברות, בין בתנאים ובין ללא תנאים, אלא לאחר התייעצות עם הועדה.

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

24. (א) לא יסכים הממונה למיזוג חברות, בין בתנאים ובין ללא תנאים, אלא לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 23.

           (ב)  הממונה ימציא ליושב ראש הועדה עותק מכל הודעת מיזוג מיד עם קבלתה.

סימן ג': הפרדת חברות

סמכות בית הדין להפריד חברות שמוזגו

 
25.   (א)  ראה בית הדין, על פי פניה של הממונה, כי קיים חשש סביר כי כתוצאה ממיזוג חברות, שנעשה בניגוד להוראות חוק זה, תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף או ייפגע הציבור כאמור בסעיף 21, רשאי הוא לצוות על הפרדתן של החברות שמוזגו.

 

           (ב)  הפרדת החברות שמוזגו תהא בדרך של החזרת המצב לקדמותו או בדרך של העברת חלק מהמניות לגוף, לפי בחירתן, שאינו קשור להן, או הקמת חברה נוספת אליה יועברו חלק מנכסי החברות או בכל דרך אחרת שתיראה לבית הדין.

           (ג)   היה תחום פעולתה של החברה בתחום אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה, יעביר הממונה למנהל הכללי של אותו משרד העתק מן הבקשה.

           (ד)  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 31.

פרק ד': מונופולין

מונופולין ובעל מונופולין

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
26.   (א)  בחוק זה, "בעל מונופולין", כל אחד מאלה:

 

(1)   אדם שחלקו בכלל האספקה של נכסים או בכלל רכישתם, בכלל מתן שירותים או בכלל רכישתם, עולה על מחצית;

(2)   אדם המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (א1)        הממונה יכריז על קיומו של בעל מונופולין בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט; על הכרזה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה), כאילו היתה קביעה לפי סעיף 43(א).

 

           (ב)  המונופולין יכול שיהיה באזור מסויים.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ג)   (בוטל).

 

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

 
           (ד)  (בוטל).

 

           (ה)  הממונה ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לששה חדשים, רשימה של בעלי מונופולין.

           (ו)   בסעיף זה, "אדם" – לרבות חברה ובנותיה, בנות של חברה אחת וכן אדם וחברה שהוא שולט בה.

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 984 (ה"ח 543)

ביטול סעיף קטן 26(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) היה הריכוז האמור בסעיף קטן (א) או שנקבע לפי סעיף קטן (ג) נתון בידי שני בני אדם או יותר שאין ביניהם תחרות או קיימת ביניהם תחרות מועטה בלבד (להלן - קבוצת ריכוז), יראו את הריכוז כמונופלין ואת קבוצת הריכוז כבעל המונופולין, אם הממונה קבע זאת לפי סעיף 43(א)(4).

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(א) לענין חוק זה יראו כמונופולין ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל רכישתם, או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם, בידיו של אדם אחד (להלן – בעל המונופולין). על קיומו של מונופולין כאמור יכריז הממונה בהודעה ברשומות; על הכרזה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה), כאילו היתה קביעה לפי סעיף 43(א).

(א) בחוק זה, "בעל מונופולין", כל אחד מאלה:

(1) אדם שחלקו בכלל האספקה של נכסים או בכלל רכישתם, בכלל מתן שירותים או בכלל רכישתם, עולה על מחצית;

(2) אדם המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם.

(א1) הממונה יכריז על קיומו של בעל מונופולין בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט; על הכרזה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה), כאילו היתה קביעה לפי סעיף 43(א).

(ב) המונופולין יכול שיהיה באזור מסויים.

(ג) השר רשאי, לפי המלצת הממונה, לקבוע כי לגבי נכסים מסויימים או שירות מסויים, יראו כמונופולין ריכוז בשיעור נמוך ממחצית אם ראה כי למי שבידיו ריכוז כאמור יש השפעה מכרעת בשוק לגבי אותם נכסים או אותם שירותים.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
27.   (בוטל).

 

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 111 (ה"ח 547)

מחיקת פסקה 27(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) לדרוש בכתב מבעל מונופולין המתקשר או המתכוון להתקשר עם לקוחות או ספקים על פי חוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982, כי יגיש בקשה לאישור החוזה לפי פרק ג' לחוק האמור; לא פנה בעל המונופולין תוך הזמן שנקבע בדרישה, לא יציע ללקוחותיו או ספקיו להתקשר בחוזה אחיד שעליו חלה הדרישה;

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

הגבלות לגבי בעל מונופולין

27. (א) הממונה רשאי –

(1) (נמחקה);

(2) לדרוש מבעל מונופולין המייצר או מייבא נכס או נותן שירות שהמפרט שלו נקבע כתקן לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953, כי לא ייצר, לא ייבא ולא ימכור את הנכס או לא יתן את השירות אלא אם כן התאימו לדרישת התקן.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
28.   (בוטל).

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

ערר על הגבלת המונופולין

28. בעל המונופולין רשאי לערור לפני בית הדין על דרישת הממונה לפי סעיף 27 תוך שלושים ימים מקבלת הדרישה; הגשת ערר לא תעכב ביצוע דרישת הממונה אלא אם כן החליט בית הדין אחרת.

סירוב בלתי סביר

(תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

 
29.   לא יסרב בעל מונופולין סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש את הנכס או השירות שבמונופולין.

 

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004  עמ' 147 (ה"ח 64)

29. לא יסרב בעל מונופולין סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש את הנכס או השירות שבמונופולין.

ניצול מעמד לרעה

(תיקון מס' 2)
תשנ"ו-1996

 
29א.   (א)  בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.

 

           (ב)  יראו בעל מונופולין כמנצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור, בכל אחד מן המקרים האלה:

(1)   קביעה של רמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגנים של הנכס או של השירות שבמונופולין;

(2)   צמצום או הגדלה של כמות הנכסים או היקף השירותים המוצעים על-ידי בעל מונופולין, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת;

(3)   קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקות דומות אשר עשויים להעניק ללקוחות או לספקים מסויימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם;

(4)   התניית ההתקשרות בדבר הנכס או השירות שבמונופולין בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.

הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיף קטן (א).

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 149 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף קטן 29א

הסדרת פעולות מונופולין

(תיקון מס' 4)
תשנ"ח-1998

 
30.   (א)  ראה הממונה כי כתוצאה מקיומו של מונופולין או מהתנהגותו של בעל מונופולין, נפגעת התחרות בעסקים או נפגע הציבור, רשאי הוא לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

 

           (ב)  ראה הממונה כי כתוצאה מהתנהגותו של בעל מונופולין קיים חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או לפגיעה משמעותית בציבור, רשאי הוא לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

           (ג)   יראו כפגיעה בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד הענינים האלה:

(1)   מחיר של נכס או של שירות;

(2)   איכות הנכס או השירות;

(3)   כמות הנכסים או היקף השירות;

(4)   אספקת הנכס או השירות, סדירותה או תנאיה;

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

 
(5)   חסם כניסה לענף או חסם למעבר בענף; לעניין זה, "חסם למעבר בענף" – חסם המגביל את יכולתו של לקוח לעבור בין ספקים בענף – לעניין מונופולין באספקת נכסים או שירותים, או חסם המגביל את יכולתו של ספק לעבור בין לקוחות בענף – לעניין מונופולין ברכישת נכסים או שירותים;

 

הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ד)  הממונה יפרסם בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט את דבר כוונתו ליתן הוראות לפי סעיף זה, לפחות 14 ימים מראש, ויעמיד לעיון הציבור את נוסח ההוראות.

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ה)  הממונה ימסור את ההוראות לבעל המונופולין ויפרסם את דבר נתינתן בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט; נוסח ההוראות שניתנו ייכלל במרשם של מונופולין לפי הוראות סעיף 42; היה הממונה סבור כי אינטרס הציבור מחייב פרסום נוסח ההוראות, יפרסמן בעיתונים כאמור ובאתר האינטרנט.

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ו)   בעל מונופולין שנמסרו לו הוראות הממונה, ארגון צרכנים וכל אדם אחר הנפגע מהוראות אלה, רשאי להתנגד בכתב, בפירוט נימוקיו, להוראות הממונה בפני בית הדין, בתוך 30 ימים ממועד פרסום דבר מתן ההוראות בעיתונים כאמור בסעיף קטן (ה); בית הדין רשאי, לאחר ששמע את הצדדים, לאשר את הוראות הממונה, לבטלן או לשנותן.

 

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

 
           (ז)   הוראות הממונה ייכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד הפרסום בשני עיתונים יומיים האמור בסעיף קטן (ה) או במועד מאוחר יותר שקבע הממונה; הגיש בעל המונופולין התנגדות להוראות, רשאי בית הדין להתלות את תוקפן עד מועד ההחלטה בהתנגדות או עד מועד אחר שקבע.

 

           (ח)  הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיף 36.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 53 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 30

הנוסח הקודם:

30. ראה בית הדין, על פי פניה של הממונה או של ארגון צרכנים כי כתוצאה מקיומו של מונופולין נפגע הציבור באחת מאלה:

(1) רמת המחירים של נכס או של שירות;

(2) איכות נמוכה של נכס או של שירות;

(3) כמות הנכסים המסופקים או היקף השירות או סדירות האספקה ותנאיה;

(4) קיום תחרות בלתי הוגנת בעסקים בין בעל המונופולין לבין אחרים,

רשאי הוא לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

 

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 984 (ה"ח 543)

(ג) יראו כפגיעה בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד הענינים האלה:

(1) מחיר של נכס או של שירות;

(2) איכות הנכס או השירות;

(3) כמות הנכסים או היקף השירות;

(4) אספקת הנכס או השירות, סדירותה או תנאיה;

(5) תחרות הוגנת בעסקים.

(5) חסם כניסה לענף או חסם למעבר בענף; לעניין זה, "חסם למעבר בענף" – חסם המגביל את יכולתו של לקוח לעבור בין ספקים בענף – לעניין מונופולין באספקת נכסים או שירותים, או חסם המגביל את יכולתו של ספק לעבור בין לקוחות בענף – לעניין מונופולין ברכישת נכסים או שירותים;

הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ד) הממונה יפרסם בשני עיתונים יומיים את דבר כוונתו ליתן הוראות לפי סעיף זה, לפחות 14 ימים מראש, ויעמיד לעיון הציבור את נוסח ההוראות.

(ה) הממונה ימסור את ההוראות לבעל המונופולין ויפרסם את דבר נתינתן בשני עיתונים יומיים; נוסח ההוראות שניתנו ייכלל במרשם של מונופולין לפי הוראות סעיף 42; היה הממונה סבור כי אינטרס הציבור מחייב פרסום נוסח ההוראות, יפרסמן בעיתונים כאמור.

(ו) בעל מונופולין שנמסרו לו הוראות הממונה, ארגון צרכנים וכל אדם אחר הנפגע מהוראות אלה, רשאי להתנגד בכתב, בפירוט נימוקיו, להוראות הממונה בפני בית הדין, בתוך 30 ימים ממועד פרסום דבר מתן ההוראות כאמור בסעיף קטן (ה); בית הדין רשאי, לאחר ששמע את הצדדים, לאשר את הוראות הממונה, לבטלן או לשנותן.

(ז) הוראות הממונה ייכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד הפרסום האמור בסעיף קטן (ה) או במועד מאוחר יותר שקבע הממונה; הגיש בעל המונופולין התנגדות להוראות, יותלה תוקפן עד מועד ההחלטה או עד מועד אחר שקבע בית הדין רשאי בית הדין להתלות את תוקפן עד מועד ההחלטה בהתנגדות או עד מועד אחר שקבע.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ד) הממונה יפרסם בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט את דבר כוונתו ליתן הוראות לפי סעיף זה, לפחות 14 ימים מראש, ויעמיד לעיון הציבור את נוסח ההוראות.