רשות התחרות

קישורים מהירים

13/11/18
501590

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) (הוראת שעה), תשס"ו-2006

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
13/11/2018
קבצים מצורפים: קובץ התקנות

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) (הוראת שעה), תשס"ו-2006

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:

הגדרות

1.       בכללים אלה –

            "מיזם משותף" – הסכם לשיתוף פעולה בייצור טובין, שיווקם או רכישתם;

          "מיזם משותף בין מתחרים" – מיזם משותף ששניים לפחות מהצדדים לו הם מתחרים;

          "מיזם משותף בין מי שאינם מתחרים" – מיזם משותף שאף צד לו אינו מתחרה של צד אחר למיזם;

           "מתחרים" לעניין סעיפים 8 ו-9א(ב) בכללים אלה, לרבות כל אחד מאלה:

   (1)  מי שבתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה, או במהלך שלוש השנים שקדמו לה, התקיימה ביניהם תחרות בעסקים; ואולם לא יראו כמתחרים ספק של טובין ומשווק של אותם טובין שרכש מהספק, בשל כך בלבד שהספק משווק את הטובין גם בעצמו;

(2)   מי שבתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה, או במהלך שלוש השנים שקדמו לה, סיפקו או רכשו טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן; ואולם לא יראו כמתחרים ספק של טובין ומשווק של אותם טובין שרכש מהספק, בשל כך בלבד שהספק משווק את הטובין גם בעצמו;

 (3)  מי שסביר שהיו מתחרים, כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2) אלמלא ההסדר הכובל, או מי שמסוגלים לייצר טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן  או לספקם באופן מיידי שלא על ידי רכישת פעילות קיימת של ייצור או שיווק או מי שגילו דעתם בביצוע הכנות לייצור או להספקה של טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן או בדרך אחרת כי בדעתם להתחיל בייצור או בהספקה כאמור במועד קרוב או מי שסביר שיעשו כן;

 (4)  מי שההסדר הכובל נועד להגביל את היותם מתחרים כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2);

לעניין הגדרה זו לא תחול הגדרת "טובין תחליפיים" שבכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006{C}{C}{C}{C}[1]{C}{C}{C}{C}.

 

 

 

          "צד שהופקד על ייצור טובין" – גוף משותף לצדדים למיזם משותף שהוקם לצורך ייצור הטובין נושא המיזם המשותף, או אחד או יותר מהצדדים למיזם משותף שבידיהם הפקידו הצדדים את ייצור הטובין נושא המיזם המשותף;

          "צד שהופקד על שיווק טובין" – גוף משותף לצדדים למיזם משותף שהוקם לצורך שיווק הטובין נושא המיזם המשותף, או אחד או יותר מהצדדים למיזם המשותף שבידיהם הפקידו הצדדים את שיווק הטובין נושא המיזם המשותף;

          "צד שהופקד על רכישת טובין" – גוף משותף לצדדים למיזם משותף שהוקם לצורך רכישת הטובין נושא המיזם המשותף, או אחד או יותר מהצדדים למיזם משותף שבידיהם הפקידו הצדדים את רכישת הטובין נושא המיזם המשותף.

פטור למיזם משותף בין מתחרים שלא בתחום התחרות

2.       (א)  מיזם משותף בין מתחרים, שאינו נוגע לשוק המוצר שהם מתחרים בו, או לשוק מוצר משיק, פטור מן החובה לקבל אישור של בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו שני התנאים שלהלן וכל שאר התנאים המנויים בסעיפים 2 עד 9:

 (1)   חלקם המצרפי של הצדדים למיזם המשותף, שהם מתחרים, אינו עולה על 30% משוק המוצר שהם מתחרים בו;

(2)   בכל שוק מוצר שצדדים למיזם המשותף מתחרים בו, קיימים לפחות עוד שני מתחרים בפועל שאינם צדדים למיזם המשותף, שלכל אחד מהם נתח שוק של 10% לפחות מאותו שוק מוצר, או שלכל אחד מהם נתח שוק הזהה לנתח השוק הגדול מבין נתחי השוק של הצדדים למיזם המשותף או גדול ממנו.

          (ב)  מותר לכלול במיזם משותף בין מתחרים הבא בגדר הוראות סעיף קטן (א), כבילות כמפורט להלן:

 (1)   התחייבות צד, אדם השולט בו או תאגיד הנשלט על ידי מי מהם, כי בתקופת מיזם משותף שעניינו ייצור טובין, הוא לא יתחרה בייצור טובין תחליפיים לטובין שמייצר צד אחר שהופקד על ייצור הטובין;

(2)   התחייבות צד לספק לצד שהופקד על ייצור טובין כמויות של חומרי גלם הדרושים לו;

(3)   התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לייצר כמות מסוימת של טובין לפחות;

(4)   התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לייצרם בהתאם לדרישות איכות נתונות;

(5)   התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לקיים רמות מלאי מזעריות של הטובין וחלקי חילוף להם;

(6)   התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין, לספק שירות ואחריות לטובין;

(7)   התחייבות צד לרכוש מצד שהופקד על ייצור טובין כמות מסוימת של הטובין ולהימנע מרכישתם מאחר;

 (8)   התחייבות צד, אדם השולט בו או תאגיד הנשלט על ידי מי מהם, שלא להתחרות במיזם המשותף במהלכו ולמשך תקופה שאינה עולה על שלוש שנים לאחר פרישתו ממנו;

 (8א) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין לספק כמות מסוימת של הטובין לצדדים למיזם המשותף;

 (8ב) התחייבות צד שהופקד על ייצור טובין לרכוש כמות מסוימת של תשומות הדרושות לו לשם ייצור הטובין מן הצדדים למיזם המשותף;

 (9)   התחייבויות המקבילות לאלה המפורטות בפסקאות (1) עד (8ב) שענינן –

(א)   שיווק טובין במיזם המשותף;

(ב)   רכישת טובין שבמיזם המשותף, ובלבד שהיקף רכישת הטובין בידי המיזם המשותף אינו עולה על חמישית מהיקף התצרוכת בשוק מוצר כלשהו.

פטור למיזם משותף בין מתחרים בתחום התחרות

3.       (א)  מיזם משותף בין מתחרים, הנוגע לשוק מוצר שהם מתחרים בו או לשוק מוצר משיק, פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים אם התקיימו לגביו כל התנאים שלהלן וכל שאר התנאים המנויים בסעיפים 2 עד 9:

(1)   חלקם המצרפי של הצדדים למיזם המשותף, שהם מתחרים, אינו עולה על 20% משוק המוצר של המיזם המשותף או משוק מוצר משיק לו;

(2)   חלקם המצרפי של הצדדים למיזם המשותף, שהם מתחרים, אינו עולה על 30% משוקי מוצר אחרים שבהם הם מתחרים;

(3)   בכל שוק מוצר שבו צדדים למיזם המשותף מתחרים, קיימים לפחות עוד שלושה מתחרים בפועל שאינם צדדים למיזם המשותף, ולכל אחד מהם נתח שוק של 10% לפחות מאותו שוק מוצר, או שלכל אחד מהם נתח שוק הזהה לנתח השוק הגדול מבין נתחי השוק של הצדדים למיזם המשותף או גדול ממנו;

(4)   המיזם המשותף אינו נוגע לשיווק טובין משוק מוצר שבו הם מתחרים או משוק מוצר משיק, אלא אם כן הצדדים למיזם איחדו במסגרתו את כל פעילותם העסקית בייצור או בייבוא הטובין ומתקיימים בהם התנאים המנויים בסעיפים 2 עד 9.

          (ב)  מותר לכלול במיזם משותף בין מתחרים הבא בגדר הוראות סעיף קטן (א), את הכבילות המפורטות בסעיף 2(ב)(1) עד (8ב).

חישוב חלקם של הצדדים

4.       לענין סעיפים 2 ו-3, בחישוב חלקם של צדדים להסכם בשוק מוצר יובא בחשבון, נוסף על האמור בסעיף 3 לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006 (להלן – ההוראות הכלליות), גם חלקם של אחרים שיש להם עם מי מהצדדים למיזם המשותף הסכם אחד או יותר, שהוא הסכם מו"פ כהגדרתו בכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"ו-2006, או הסכם שפגיעתו קלת ערך כהגדרתו בכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"ו-2006, באותו שוק מוצר.

מיזם משותף המכוון לשווקים אחרים

5.       לעניין סעיפים 2 ו-3, מיזם משותף בין מתחרים שכולו מכוון אל מחוץ לשוק הישראלי, ואשר אינו מוכר לשוק הישראלי ואינו משווק בו, במישרין או בעקיפין – דינו כדין מיזם משותף בין מתחרים שלא בתחומי התחרות.

כבילות נלוות כללים תשע"א-2011

6.       פטור לפי סעיפים 2 ו-3 יחול גם על הסכם למיזם משותף בין מתחרים שכולל כבילות נוספות על אלה המותרות לו בכללים אלה, ובלבד שהכבילות הנוספות נחוצות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו.

תנאי לפטור למיזם משותף בין מתחרים מכוח סעיפים 2 ו-3

7.       תנאי לתחולת פטור לפי סעיפים 2 ו-3  על הסכם למיזם משותף בין מתחרים, בין בתחום התחרות ובין בתחום אחר, הוא כי המגעים בין הצדדים במסגרת המיזם המשותף ייעשו באופן המצמצם, ככל הניתן, כל חשש להפחתת התחרות, בין בתחום התחרות ובין בתחום אחר; בכלל זה –

 (1)  לא יועבר בין צדדים מידע בתחום המיזם המשותף שלא פורסם בפומבי ושעניינו עלויות, מכירות, רווחיות או תמחור, זולת ככל שנחוץ לביצוע המיזם המשותף;

(2)  לא יועבר בין צדדים מידע בתחומים שאינם תחום המיזם המשותף או מידע שאינו נחוץ לשם ביצוע המיזם המשותף;

(3)  מגעים בין צדדים יהיו רק בין בעלי תפקידים הנחוצים לביצוע המיזם המשותף;

(4)  יוסכמו ויופעלו נהלים להבטחת קיום האמור בפסקאות (1) עד (3).

מיזם משותף בין מי שאינם מתחרים

8.       במיזם משותף בין מי שאינם מתחרים, מותר לכלול כבילות כאמור בסעיף 2(ב) וכן כבילות נלוות כאמור בסעיף 6.

אי-תחולת הפטור מכוח סעיפים 2 ו-3

9.       פטור לפי סעיפים 2 ו-3 לא יחול על הסכם למיזם משותף שמתקיים בו אחד או יותר מאלה:

(1)  צד למיזם המשותף הוא בעל מונופולין בשוק המוצר של המיזם המשותף או בשוק מוצר משיק;

(2)  צד למיזם המשותף הוא בעל מונופולין בשוק מוצר, וצד אחר למיזם המשותף מתחרה בו באותו שוק מוצר;

(3)  המיזם המשותף צפוי להיות בעל מונופולין בשוק המוצר נושא המיזם המשותף והמיזם המשותף אינו יוצר שוק מוצר חדש;

(4)  ההסכם בדבר המיזם המשותף מחייב אדם להיות צד לו לתקופה העולה על עשר שנים רצופות, ולא ניתנה בו לאותו אדם האפשרות להשתחרר ממנו בהודעה שייתן זמן סביר מראש;

(5)  עיקרו של המיזם המשותף בהפחתת התחרות או במניעתה;

(6)  במיזם המשותף כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

 

פטור למיזם משותף שעיקרו אינו בהפחתת התחרות ושאינו פוגע משמעותית בתחרות

 

9א. (א) מבלי לגרוע מן  הפטורים הקבועים בסעיפים 2 ו-3, מיזם משותף פטור מן החובה לקבל אישור של בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו התנאים שלהלן:

             (1)  עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בהסדר כבילות            שאינן נחוצות למימוש עיקרו;

            (2) הכבילות שבהסדר אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר של שוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור;

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), פטור לפי סעיף זה לא יחול על מיזם משותף בין מתחרים אשר נוגע לשיווק טובין משוק מוצר שבו הם מתחרים, אלא אם כן הצדדים למיזם איחדו במסגרתו את כל פעילותם העסקית בייצור או בייבוא הטובין ומתקיימים במיזם המשותף יתר התנאים הקבועים בסעיף זה.

תוקף כללים (מס' 2) תשע"ו-2016

10.    תוקף כללים אלה עד ט' בתשרי התשפ"ב (15 בספטמבר 2021).

כללים תשע"א-2011

11.    (בוטל).

 

 

 

מיכל הלפרין

הממונה על הגבלים עסקיים

 

נתאשר

 

          אלי כהן

     שר הכלכלה והתעשייה

 

 

 

 


[1]{C}{C}{C}{C} ק"ת התשס"ו 6488 עמ' 828.