רשות התחרות

קישורים מהירים

23/10/17
501309

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
23/10/2017
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ