רשות התחרות

קישורים מהירים

23/05/19
501655

אישור על תנאי למיזוג בין בנק דיסקונט לבנק דקסיה

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
23/05/2019

י"ח אייר, תשע"ט

‏23 מאי, 2019

-הודעה לעיתונות-

 

אישור על תנאי למיזוג בין בנק דיסקונט לבנק דקסיה

הצדדים יחויבו למכור חלק מתיק האשראי לרשויות מקומיות

לפני שיוכלו לבצע את המיזוג

 

הממונה על התחרות נתנה היום אישור על תנאי (ה') למיזוג בין קבוצת דיסקונט לבין מוניציפל בנק (לשעבר בנק דקסיה לישראל).

בתום בדיקה מעמיקה של עסקת המיזוג, החליטה הממונה לאשר את המיזוג בכפוף לתנאים שיחייבו מכירת חלק מתיק האשראי לרשויות מקומיות לגוף שאינו קשור במיזוג שיאושר על ידי הממונה, ואשר יש לו כוונות ויכולות מוכחות להמשיך ולפעול בתחום מתן האשראי לכלל סוגי הרשויות המקומיות. התנאים מחייבים שהמיזוג לא יצא לפועל טרם מכירת תיק האשראי ("fix it first").

בחינת המיזוג העלתה כי דיסקונט ודקסיה מתחרות זו בזו בשוק מתן אשראי לרשויות מקומיות. ככל שהרשות המקומית שמקבלת אשראי נמצאת בדרגת סיכון אשראי גבוהה יותר (רשויות חלשות פיננסית), מספר המתחרים האחרים המעניקים אשראי לאותן רשויות הולך ופוחת. ביחס לרשויות החלשות פיננסית, נמצא כי המיזוג עלול להעלות חשש לפגיעה בתחרות שהרשות רואה לנגד עיניה שכן מספר הגורמים שיסכימו להעניק אשראי לרשויות מקומיות כאלה יקטן באופן משמעותי. מצב זה יאפשר לחברה הממוזגת להרע את התנאים שבהם היא נותנת הלוואות לרשויות מקומיות בעתיד. בשל כך, התנתה הממונה את אישור המיזוג בכך שהצדדים ימכרו חלק מתיק האשראי לרשויות מקומיות שמצוי בידיהן, ובכלל זה גם רשויות מקומיות חלשות פיננסית לידי צד שלישי.

מכירת תיק האשראי לידי צד שלישי שכיום אינו שחקן משמעותי בתחום מתן אשראי לרשויות חלשות פיננסית צפויה להכניס לתחום שחקן חדש, כך שהמיזוג לא יביא לאובדן שחקן ביחס לאותן רשויות מקומיות. התנאים מחייבים כי הרוכש יהיה בעל המשאבים והכישורים הנדרשים לנהל את תיק האשראי שיימכר. ניתן דגש מיוחד על כוונתו של הרוכש להמשיך ולהתחרות בחברה הממוזגת, תוך דרישה כי יציג אסמכתאות בדבר קיומה של אסטרטגיה של מתן אשראי לרשויות מקומיות, לרבות אלה שדרגת סיכון האשראי שלהן גבוהה. כן ניתן דגש על כך שהרכב התיק והיקפו יעידו על יישום אותה אסטרטגיה. זהות הקונה והרכב תיק האשראי שיועבר במסגרת התנאים יועברו לאישור הממונה מראש. התנאים מחייבים כי הצדדים לא יבצעו את המיזוג עד שמכירת תיק האשראי תושלם ("fix it first").